i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 歡樂校園開放日
 
 
日期 : 2018-10-30 11:15:30
 
 
內容:-
 
日期: 2018年10月27日(星期六)
 
歡樂校園開放日活動在一片溫馨的埸面下完滿結束。
在此特別鳴謝本校家長教師會委員及家長義工隊鼎力協助,好讓活動順利完成。
 
 
 
 
 
 
 
 

rpfile